Algemene Voorwaarden
Podium24

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Podium 24. Ook kunt u hier downloaden:

Algemene Voorwaarden Podium24 BV

Klachtenreglement Podium24

- NBBU - Algemene voorwaarden

NBBU - CAO voor Uitzendkrachten

- NBBU - CAO- Uitzendkrachten Addendum

Algemene voorwaarden voor het inlenen van personeel ikv het instrument Groeibanen

Rechtspositieregeling Groeibanen Maastricht en Heuvelland 2015

Algemene voorwaarden Podium24 BV:

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, gewijzigde- of aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze dienstverlening en op alle door ons aangegane (partner)overeenkomsten.
 3. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘opdrachtgever’ of ‘koper’, wordt  de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening (online) zaken/ diensten worden geleverd.
 4. Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Als ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Tenzij de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet hieraan niets af.
 6. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van zaken)’, wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden.

Artikel 2 Offertes

 1. Offertes van Podium24 zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.
 2. De door Podium24 gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Podium24 is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals drukwerk, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Podium24 er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Podium24 anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Podium24 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

 1. Opdrachtgever verstrekt Podium24 tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht(en).
 2. Per aangevraagde dienst door opdrachtgever omschreven in het partnerpakket van Podium24,  ontvangt de opdrachtgever van Podium24 een aparte opdrachtbevestiging waarin de aard van de opdracht staat omschreven ter accordering.
 3. Podium24 en eenieder die werkzaamheden voor haar uitvoert is geheimhouding verplicht van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever richting derden. De opdrachtgever zal geen informatie over de werkwijze of andere informatie met betrekking tot Podium24 openbaar maken of ter beschikking aan derden stellen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Podium24.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Podium24 voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Indien Podium24 de omschreven werkzaamheden niet binnen de afgesproken tijd kan afronden, zullen de partijen in overleg treden over eventuele verlenging van de opdrachtbevestiging. Podium24 dient de opdrachtgever op tijd in kennis te stellen indien Podium24 verwacht dat de opdracht niet in de voorgestelde tijd kan worden afgerond.
 3. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Podium24 het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met opdrachtgever en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 4. Podium24 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
 5. Podium24 is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.
 6. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Podium24 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
 2. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Podium24 de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Podium24 mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.
 3. In afwijking van lid 1, brengt Podium24 geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Podium24 kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen.
 3. MTB, namens Podium24, heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. MTB, namens Podium24 kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. MTB, namens Podium24, kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van Podium24 op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, zoals films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Podium24, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Podium24 behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Podium24 heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

Er kunnen geen rechten worden ontleent aan (schriftelijke) adviezen door Podium24 over onder andere wet- en regelgeving of verplichtingen van Opdrachtgever.

Podium24 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Podium24 is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Podium24 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Podium24 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Podium24 toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Podium24 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen Podium24 en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.