Quotumwet

Van kracht bij niet realiseren banenafspraak, op z’n vroegst 1-1-2017.

NB

Deze wet is in december 2014 door de Tweede Kamer behandeld en goedgekeurd. De behandeling in de Eerste Kamer is op 24 maart 2015. 

Wat houdt de Quotumwet in?

Wanneer de afspraken rondom aantallen banen uit het sociaal akkoord (de banenafspraak) niet behaald worden, komt er een quotumwet. Deze wet bepaalt dat bedrijven vanaf 25 werknemers, een bepaald percentage van hun werknemersbestand invullen uit de doelgroep (het quotumpercentage). Deze wet beoogt een geleidelijke ingroei tot in 2026 de 125.000 banen zijn behaald.

Hoe wordt het quotumpercentage berekend? klik hier.

Doelgroep

UWV houdt een doelgroepregister bij van mensen die in aanmerking komen voor de quotumwet.

Dit zijn deels dezelfde doelgroepen als voor de banenafspraak. De vierde groep vormt een aanvulling op de doelgroep voor de baanafspraak.

Wajong
Wsw
Participatiewetters die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen
Participatiewetters die wel zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en een structureel functionele beperking hebben, welke is ontstaan voor hun werkzame leven (tijdens de jeugd of studie)

Niet meetellen zijn mensen die:

een WIA-uitkering hebben;
vallen onder de Participatiewet en zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Tellen

UWV zal monitoren of bedrijven het quotumpercentage vervullen en hoe groot eventueel het quotumtekort is. Vervolgens zal de Belastingdienst een quotumheffing van €5.000,- per jaar per niet vervulde baan opleggen. UWV beoordeelt op basis van een vergelijking van het doelgroepenregister met de polisadministratie of een bedrijf het quotumpercentage vervult heeft. Hierbij is niet relevant of werknemers voor of na 1 januari 2013 in dienst zijn gekomen. Een baan van 25 uur telt als volledige baan. Wanneer iemand 12,5 uur werkt, telt deze als halve baan mee.

Detacheringen

In de quotumwet is een optie opgenomen om detacheringen en uitzendwerk bij de inlenende werkgever mee te kunnen tellen. Hiervoor dienen uitleners (met name SW-bedrijven en uitzendbureaus) gegevens aan te leveren in een hiervoor op te stellen database. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

Lees ook: PARTICIPATIEWET en BANENAFSPRAAK

bron: www.Locusnetwerk.nl