Participatiewet

Wat houdt de Participatiewet in?

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 worden de WWB (bijstand), Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) samengevoegd voor wat betreft de nieuwe instroom. Doel van deze nieuwe wet is om mensen zoveel mogelijk te stimuleren en faciliteren regulier aan het werk te gaan. Het kabinet beoogt hiermee tevens een vereenvoudiging voor werkgevers. Dit is alleen het geval voor mensen die nieuw in de Participatiewet belanden en mensen die voorheen bijstand kregen.

Doelgroepen

voormalige bestand Wet Werk en Bijstand (WWB)
Jonggehandicapten met arbeidsvermogen
Niet Uitkeringsgerechtigden (Nuggers)
Mensen op de wachtlijst Wet Sociale Werkvoorziening

N.B. 1

De huidige groep Wajong blijft onder verantwoordelijkheid van het UVW. Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong uitsluitend toegankelijk voor jonggehandicapten zonder arbeidsvermogen.

N.B. 2

De huidige Wsw blijft bestaan voor de werknemers die nu al werken via een Wsw-dienstverband, inclusief de bijbehorende cao Wsw.

Instrumenten

Om werkgevers te stimuleren werkzoekenden uit de Participatiewet in dienst te nemen, worden onderstaande instrumenten ingericht.

No-riskpolis
Loonkostensubsidie
Werkplekaanpassingen
Begeleiding

lees ook: BANENAFSPRAAK en QUOTUMWET

bron: www.Locusnetwerk.nl