Banenafspraak
(garantiebanen)

Wat houdt de banenafspraak in?

De banenafspraak vloeit voort uit de doelstelling van de Participatiewet. In het sociaal akkoord 2013 is afgesproken om 125.000 banen te creëren. 100.000 hiervan worden ingevuld door private werkgevers en 25.000 door de overheid. De banen worden stapsgewijs geleverd, doel is om de extra banen voor 2026 te creëren. In 2015 worden 6.000 private en 3.000 publieke banen gecreëerd. Deze banen worden ook wel garantiebanen genoemd.

Doelgroep banenafspraak

UWV houdt een doelgroepregister bij van mensen die in aanmerking komen voor de garantiebanen. Dat gaat om de volgende personen:

Mensen die onder de Participatiewet vallen, maar niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
Mensen in de Wajong die kunnen werken;
Mensen met een Wsw-indicatie;
Mensen met een Wiw-baan;
Mensen met een ID-baan.

De eerste jaren wordt er voorrang gegeven aan Wajongers en mensen op de wachtlijst voor de Wsw. Dit wordt niet ‘hard’ gemaakt: het gaat om een intentie.

Aanpassing werkwijze doelgroepregister

Er bleken in het eerste kwartaal van 2015 minder aanmeldingen voor dit register dan verwacht. De Werkkamer en Divosa hebben daarop enkele aanbevelingen gedaan. Op 8 mei liet staatssecretaris Jetta Klijnsma weten de werkwijze m.b.t. het doelgroepregister aan te passen.

Hieronder vind je een samenvatting van deze aanpassingen:

Leerlingen van praktijkopleidingen (PrO) of vanuit het speciaal onderwijs (VSO) kunnen zich rechtstreeks bij het UWV melden. Het UWV beoordeelt of zij in aanmerking komen voor het doelgroepregister. Er is dus geen doorverwijzing van gemeenten meer nodig.
Het UWV brengt de beoordeling van kandidaten voor het doelgroepregister niet meer in rekening bij gemeenten.
Gemeenten laten het UWV vaststellen of kandidaten tot de doelgroep voor de banenafspraak behoren, vóórdat zij hen bemiddelen naar werk.
Wie van mening is dat hij of zij in aanmerking komt voor het doelgroepregister, kan zich ook zelf bij het UWV melden voor een beoordeling. Bijvoorbeeld wanneer er een mogelijke match is tussen bedrijf en kandidaat, zonder dat een gemeente daarin bemiddeld heeft.

Klik hier> om de volledige brief van Jetta Klijnsma te lezen.

Tellen

In 2014 is er een nulmeting, die als peildatum 1 januari 2013 heeft. Het aantal banen wordt jaarlijks gemonitord. Het eerste beoordelingsmoment vindt in 2016 plaats en gaat over het jaar 2015. Bij de beoordeling gaat het om het aantal extra gerealiseerde banen ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013.

De telling wordt gedaan door UWV. Zij vergelijken het doelgroepregister met de polisadministratie. Een baan telt mee bij een werkweek van 25 uur. Een wajonger die bijvoorbeeld 12,5 uur per week werkt, telt als halve baan mee.

Detacheringen tellen mee

Voor de banenafspraak tellen alle gerealiseerde banen mee, ook als de werknemers op uitzend- of detacheringsbasis bij een bedrijf werken. Het gaat immers om het totaal aan gerealiseerde banen op macroniveau.

Afgesproken is dat uitgeleende Wajongers, Wsw-detacheringen en (in de toekomst) ook de Participatiewetdoelgroep, door UWV niet worden meegeteld bij hun formele werkgever (de uitlenende werkgever) en dus ook niet bij de sector waartoe deze werkgever behoort. Er komt een verdeelsleutel voor flexibele arbeid. Op basis hiervan wordt bepaald welk percentage van de flexibele banen meetelt bij de markt en welk percentage bij de overheid.

Lees ook: PARTICIPATIEWET en QUOTUMWET

bron: www.locusnetwerk.nl